Jednostrani raskid ugovora

UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed. Prema članku 86. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču tj. kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora čiji je predmet roba po narudžbi.

Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti APS art j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom ili elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona i adresa elektroničke pošte, te ugovor, narudžba ili račun koji potrošač raskida).

U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe te je dužan vratiti robu APS art-u j.d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu, u originalnoj neoštećenoj ambalaži. Roba mora biti neoštećena i ispravna, ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak robe, neispravno rukovanje) te mora biti sa svim pripadajućim dijelovima i dodatnim priborom.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

APS art j.d.o.o. dužan je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio, ali ne prije nego što mu roba bude vraćena. Povrat novca bit će izvršen na dostavljeni račun kupca.

U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju APS art j.d.o.o. nije obvezan prihvatiti povrat takve robe.

U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, APS art j.d.o.o. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.

Ovdje možete preuzeti Obrazac za jednostrani raskid ugovora.